วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

คำศัพท์ รูปภาพเครื่องใช้สำนักงาน

sharpener     กบเหลาดินสอ
paper            กระดาษ

scotch  tape        กระดาษกาว


gule        กาว

paper   clip     คลิปหนีบกระดาษ

computer    คอมพิวเตอร์

calculator        เครื่องคิดเลข

photocopier       เครื่องถ่ายเอกสาร

scanner     เครื่องสแกนเอกสาร
printer       เครื่องปริ้นเตอร์

envelope       ซองจดหมาย

telephone          โทรศัพท์

fountain        ปากกาหมึกซึม

docomemt   file        แฟ้มเอกสาร

ruler       ไม้บรรทัด
stamp      แสตมป์

2 ความคิดเห็น:

 1. docomemt file แฟ้มเอกสาร --->????
  กาว ----> ?????
  ปากกาหมึกซึม ---->

  Again!!!!

  ตอบลบ
 2. แก้ไขก่อนอีกรอบนะคะ

  ตอบลบ